Administrator-Blocuri.ro

Activitatea de administrare profesionala de imobile pe care o desfasuam pentru clientii nostri are drept scop diminuarea cheltuielilor asociaţiei si cresterea gradului de confort al locatarilor.

Acestia vor plati mai putin, vor beneficia de servicii de inalta calitate si vor pierde mai putin timp cu problemele care apar in mod curent in cadrul imobilelor de locuit, lasand treaba grea in seama noastra.

Va punem la dispozitie personal acreditat cu studii de specialitate (economisti, tehnicieni, juristi) cu o bogata experienta in domeniul administrarii de imobile, oferindu-va intreaga paleta de servicii aferente acestei activitati:

  • Servicii de administrare financiara
  • Servicii de administrare tehnica
  • Servicii de reparatie si mentenanta
  • Infiintare si modificare asociatii de proprietari
  • Recuperarea restantelor la cotele de cheltuieli comune de la proprietarii cu intarzieri

Formular de contact

MILTON Imob Admin
Administrator Blocuri
Administrator Blocuri
  • 0728.709.707  0741.32.44.32
  • contact@administrator-blocuri.ro
  • Luni - Duminica 09:00 - 21:00

Care sunt drepturile si obligatiile Presedintelui Asociatiei de Proprietari?


Art.11 - Consecintele neluarii masurilor de organizare si functionare cu privire la administrarea si gestiunea proprietatii comune sunt in raspunderea juridica a tuturor proprietarilor sau a reprezentantilor acestora, dupa caz.

ART. 22 – presedintele sau comitetul executiv initiaza Regulamentul condominiului, acesta se dezbate si se adopta in adunarea generala a asociatiei de proprietari cu acordul majoritatii proprietarilor din condominiu si este adus la cunostinta, prin afisare la avizier sau prin inmanarea unei copii conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, in termen de 7 zile de la adoptare.

ART. 28 - Presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda, in scris, la contestatiile proprietarilor in termen de 10 zile de la primirea acestora.

Art.33
(8) La solicitarea oricarui proprietar, presedintele si/sau administratorul sunt/este obligati/obligat sa elibereze adeverinta prevazuta la alin. (2) lit. a) care sa dovedeasca achitarea la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari sau existenta unor datorii catre asociatia de proprietari sau catre furnizorii de utilitati publice, dupa caz, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii acesteia.

(9) Presedintele sau administratorul asociatiei de proprietari are obligatia solicitarii notarii in cartea funciara a debitelor mai vechi de 3 luni si care depasesc valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Birourile de cadastru si publicitate imobiliara vor proceda la notarea acestor debite in cartea funciara a locuintelor sau spatiilor cu alta destinatie.

Art.46
(5) Functia de presedinte, respectiv membru in comitetul executiv, este incompatibila cu functia de cenzor sau membru in comisia de cenzori.

(6) Nu au dreptul de a fi alese sau numite in functii de conducere, administrare sau control din cadrul asociatiilor de proprietari persoanele inrudite pana la gradul al III-lea cu cei care deja ocupa aceste functii.

(7) Nu pot fi alese sau numite in functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari persoanele care au suferit condamnari, in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive, pentru infractiuni de natura economico-financiara.

(8) Anterior alegerii sau numirii intr-o functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari, persoanele candidate trebuie sa dovedeasca in adunarea generala respectarea prevederilor alin. (7), pe baza cazierului judiciar eliberat conform prevederilor legale in vigoare si, in cazul administratorului si al cenzorului ori, dupa caz, al membrilor comisiei de cenzori, si a documentelor care sa ateste pregatirea profesionala in domeniu.

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), sub sanctiunea anularii hotararii de numire/alegerii intr-o functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari, cazierul judiciar poate fi prezentat comitetului executiv in termen de cel mult 5 zile de la data adunarii generale.

ART. 56
(1) Presedintele asociatiei de proprietari este candidatul, membru al asociatiei de proprietari, ales prin vointa sa si a jumatate plus unu din numarul proprietarilor prezenti in cadrul adunarii generale. Presedintele poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atributiile sale unui membru al comitetului executiv, fara a fi exonerat de raspundere juridica.

(2) In caz de incetare a mandatului presedintelui inainte de termen, comitetul executiv convoaca, in termen de 5 zile de la incetarea mandatului, o adunare generala pentru alegerea unui nou presedinte.

(3) In cazul schimbarii presedintelui asociatiei de proprietari, vechiul presedinte este obligat sa transmita noului presedinte in termen de 5 zile de la incetarea mandatului sau, in baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de membrii comitetului executiv si de catre cenzor/comisia de cenzori, toate documentele si bunurile asociatiei pe care le-a avut in administrare sau in folosinta.

(4) In cazul in care adunarea generala a asociatiei de proprietari decide in acest sens, si cu acordul presedintelui in functie, asociatia de proprietari poate finanta participarea presedintelui la cursuri de perfectionare acreditate conform legii, referitoare la constituirea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

ART. 57 - Presedintele asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a) in baza mandatului acordat de adunarea generala reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile in instanta;

b) semneaza documentele asociatiei de proprietari;

c) supravegheaza si urmareste corecta punere in aplicare a hotararilor adunarii generale, respectarea prevederilor statutului si acordului de asociere, precum si aplicarea deciziilor comitetului executiv;

d) aduce la cunostinta proprietarilor prevederile statutului si regulamentului condominiului;

e) raspunde in scris la sesizarile si contestatiile scrise ale proprietarilor din condominiu in termen de maximum 10 zile de la primirea acestora;

f) gestioneaza modul de indeplinire a obligatiilor ce revin asociatiei de proprietari in raport cu autoritatile publice;

g) prezinta, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociatiei, oferind toate informatiile solicitate;

h) poate propune, in scris, comitetului executiv sau adunarii generale, dupa caz, masuri impotriva celor care nu respecta regulamentul condominiului, hotararile si deciziile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale si statutare;

i) intocmeste si actualizeaza cartea de imobil, in conformitate cu legislatia in vigoare;

j) pastreaza si asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari;

k) intocmeste tabelul convocator si afisul pentru avizier pentru adunarile generale si asigura semnarea acestuia de catre proprietari;

l) asigura informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunarilor generale, cu 10 zile inainte de data stabilita pentru aceasta;

m) afiseaza programul de incasari si datele de contact ale administratorului, ale membrilor comitetului executiv si ale membrilor comisiei de cenzori ori, dupa caz, ale cenzorului;

n) afiseaza la avizier hotararile adunarii generale si ale sedintelor comitetului executiv in termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;

o) in cazul modificarii cadrului legislativ privind asociatiile de proprietari, presedintele convoaca adunarea generala a asociatiei de proprietari pentru modificarea conforma a statutului asociatiei;

p) informeaza proprietarii din condominiu cu privire la toate restrictiile referitoare la culoare, aspect, materiale si altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform informatiilor furnizate de autoritatile administratiei publice locale;

q) conduce sedintele adunarilor generale si ale comitetului executiv;

r) afiseaza la avizier lista contractelor asociatiei de proprietari cu furnizorii de utilitati publice, cu administratorul si cu personalul angajat sau contractual al asociatiei;

ART. 58- (1) Presedintele asociatiei de proprietari si membrii comitetului executiv pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, consemnata in procesul-verbal.

ART. 62 - In vederea facilitarii comunicarii dintre autoritatile administratiei publice locale si asociatiile de proprietari, presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa transmita, in termen de 30 de zile de la data modificarii, compartimentelor prevazute la art. 10 (Autoritatile administratiei publice locale organizeaza in cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat in sprijinirea, indrumarea si controlul asociatiilor de proprietari. – n.n.) datele de contact actualizate privind presedintele, membrii comitetului executiv, membrii comisiei de cenzori sau, dupa caz, cenzorul si administratorul.

ART. 78 - (2) Asociatia de proprietari, prin presedinte, are dreptul de a actiona in instanta proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afisarea listei, informand membrii asociatiei prin afisare la avizier.

Art.80 - (4) Presedintele asociatiei de proprietari are obligatia radierii ipotecii imobiliare, legale, in termen de cel mult 10 zile de la data la care suma datorata cu titlul de restanta a fost platita de catre proprietar.