Administrator-Blocuri.ro

Activitatea de administrare profesionala de imobile pe care o desfasuam pentru clientii nostri are drept scop diminuarea cheltuielilor asociaţiei si cresterea gradului de confort al locatarilor.

Acestia vor plati mai putin, vor beneficia de servicii de inalta calitate si vor pierde mai putin timp cu problemele care apar in mod curent in cadrul imobilelor de locuit, lasand treaba grea in seama noastra.

Va punem la dispozitie personal acreditat cu studii de specialitate (economisti, tehnicieni, juristi) cu o bogata experienta in domeniul administrarii de imobile, oferindu-va intreaga paleta de servicii aferente acestei activitati:

  • Servicii de administrare financiara
  • Servicii de administrare tehnica
  • Servicii de reparatie si mentenanta
  • Infiintare si modificare asociatii de proprietari
  • Recuperarea restantelor la cotele de cheltuieli comune de la proprietarii cu intarzieri

Formular de contact

MILTON Imob Admin
Administrator Blocuri
Administrator Blocuri
  • 0728.709.707  0741.32.44.32
  • contact@administrator-blocuri.ro
  • Luni - Duminica 09:00 - 21:00

Care sunt drepturile si obligatiile Cenzorului Asociatiei de Proprietari?


Art.46
(5) Functia de presedinte, respectiv membru in comitetul executiv, este incompatibila cu functia de cenzor sau membru in comisia de cenzori.

(6) Nu au dreptul de a fi alese sau numite in functii de conducere, administrare sau control din cadrul asociatiilor de proprietari persoanele inrudite pana la gradul al III-lea cu cei care deja ocupa aceste functii.

(7) Nu pot fi alese sau numite in functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari persoanele care au suferit condamnari, in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive, pentru infractiuni de natura economico-financiara.

(8) Anterior alegerii sau numirii intr-o functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari, persoanele candidate trebuie sa dovedeasca in adunarea generala respectarea prevederilor alin. (7), pe baza cazierului judiciar eliberat conform prevederilor legale in vigoare si, in cazul administratorului si al cenzorului ori, dupa caz, al membrilor comisiei de cenzori, si a documentelor care sa ateste pregatirea profesionala in domeniu.

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), sub sanctiunea anularii hotararii de numire/alegerii intr-o functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari, cazierul judiciar poate fi prezentat comitetului executiv in termen de cel mult 5 zile de la data adunarii generale.

ART. 59
(1) Cenzorul/Comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociatia de proprietari sa urmareasca aplicarea prevederilor prezentei legi de catre organele de conducere ale asociatiei de proprietari si sa verifice executia bugetului de venituri si cheltuieli conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de membri, nu mai mare de cinci.

ART. 60
(1) In cazul in care cenzorul/membrii comisiei de cenzori sunt persoane fizice, acestea trebuie sa aiba cel putin studii medii in domeniul economic sau studii in domeniul juridic.

(2) In cazul in care cenzorul este persoana juridica, acesta trebuie sa aiba domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanta in domeniul fiscal, conform legislatiei in vigoare.

(3) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori depun, daca adunarea generala a asociatiei de proprietari hotaraste astfel, in contul bancar al asociatiei de proprietari o garantie, pe baza unui contract de garantie incheiat in acest sens. Cuantumul garantiei nu poate fi mai mic decat media anuala a totalului cheltuielilor lunare ale asociatiei.

(4) Deponentii garantiei prevazute la alin. (3) nu pot dispune in niciun mod de suma depusa drept garantie si nici de dobanda aferenta, decat dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) adunarea generala a asociatiei de proprietari a aprobat descarcarea de gestiune privind exercitiul financiar precedent;

b) incetarea efectelor contractului incheiat intre asociatie si cenzor/membrii comisiei de cenzori.

(5) In cazul in care se constata de catre reprezentantii asociatiei de proprietari sau de catre proprietari deficit in gestiune, asociatia poate dispune asupra unei sume de bani egale cu cuantumul minusului in gestiune, direct din contul bancar mentionat la alin. (3), cu aprobarea scrisa anterioara a adunarii generale, fara a avea nevoie de consimtamantul deponentului garantiei.

(6) Rapoartele de verificare a gestiunii asociatiei de proprietari se intocmesc de catre cenzor/comisia de cenzori trimestrial si se prezinta comitetului executiv in cadrul sedintelor comitetului executiv, pentru luare de masuri in cazul in care se constata nereguli financiarcontabile, si anual, in cadrul adunarilor generale.

(7) In cazul constatarii unor nereguli in gestiunea financiar-contabila a asociatiei de proprietari sau referitoare la nerespectarea prevederilor prezentei legi in cazul hotararilor adunarii generale sau comitetului executiv, cenzorul/comisia de cenzori instiinteaza proprietarii prin afisare la avizierul asociatiei de proprietari, in termen de cel mult 5 zile de la constatare.

(8) Cenzorul/Membrii comisiei de cenzori, angajat/angajati al/ai asociatiei de proprietari, este/sunt remunerat/remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, consemnata in procesul-verbal.

(9) Pentru neindeplinirea atributiilor ce ii/le revin, cenzorul/membrii comisiei de cenzori raspunde/raspund personal sau in solidar pentru prejudiciile cauzate din vina lui/lor asociatiei si/sau proprietarilor.

ART. 61 - Cenzorul/Comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii:
a) urmareste aplicarea prevederilor prezentei legi de catre organele de conducere ale asociatiei de proprietari;

b) verifica gestiunea financiar-contabila;

c) verifica lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli conform documentelor, registrelor si situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv intocmite de catre administrator;

d) cel putin o data pe an intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri;

e) executa controale inopinate, impreuna cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilitatii si a activitatii de casierie, si consemneaza rezultatele controalelor in registrul unic de procese-verbale al asociatiei de proprietari;

f) participa la adunarile generale ale asociatiei si ale comitetului executiv, asigurand legalitatea desfasurarii acestora.